Kolejni pracownicy banków spółdzielczych z certyfikatami ZBP

114 pracowników sektora bankowego, w tym liczna grupa wywodząca się z bankowości spółdzielczej, otrzymało świadectwa przejścia systemu certyfikacji  w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP.

Podczas uroczystości Związek Banków Polskich  nadał  też 96 stopni zawodowych tym pracownikom, którzy spełnili wymogi określone w Systemie. Spośród 114 przyznanych w tej edycji certyfikatów, pracownicy banków spółdzielczych stanowili grupę 86 osób. Siedemdziesięcioro przedstawicieli BS otrzymało stopnie zawodowe Dyplomowanego Pracownika Bankowego, 15 – Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością, zaś jedna osoba stopień Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością.

Najliczniejszą grupę stanowiła grupa 26 pracowników BS Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Koźminku, którzy z rąk Prezesa ZBP i Prezesa BS Ziemi Kaliskiej odebrali stopnie zawodowe Dyplomowanego Pracownika Bankowego, potwierdzone Certyfikatami ZBP.

System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej ma na celu nie tylko stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr finansowych w Polsce, ale także poprawę wizerunku sektora bankowego. Certyfikacja ZBP w Systemie kładzie nacisk na etyczne postępowanie pracowników, dla których wzorem jest Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej). Standardy stanowią opis wymagań dotyczący wiedzy, umiejętności i pożądanych postaw pracowników banków – bez względu na wielkość, profil działalności, czy zasięg działania banku. Zdobycie przez pracownika kwalifikacji na wymaganym Systemem poziomie odpowiada zdobytym stopniom zawodowym.

Kompetencje odpowiedzią na spowolnienie

Polska gospodarka wejdzie w fazę automatyzacji i robotyzacji, które nie ominą także sektora bankowego – powiedział podczas uroczystości Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. – Konieczne jest przygotowanie się do tego i rozpoznanie wszelkich ryzyk związanych z tym procesem.

Gratulując zgromadzonym zdobycia nowych kwalifikacji Krzysztof Pietraszkiewicz stwierdził, że „uzyskują je dla przyszłości”, co jest szczególnie istotne w perspektywie spowolnienia wzrostu gospodarczego, przed którą Polska stoi w najbliższych latach.

W opinii prof. Lecha Kurklińskiego, przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, zdobyte kwalifikacje przydadzą się w szczególny sposób w realiach spodziewanego spowolnienia, które będzie miało także swoje skutki także dla kadr bankowych. Tym większe gratulacje należą się tym, którzy zdecydowali się przejść proces certyfikacji.

Grzegorz Poniatowski, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej:

– Dokonując corocznego podsumowania działalności Banku Ziemi Kaliskiej na zebraniu przedstawicieli zawsze za najistotniejszą sprawę uznawałem i uznaję fakt inwestowania w kadrę – jako najważniejszy z zasobów banku. Oczywiście mamy nowoczesne technologie i produkty, ale przecież ktoś tym wszystkim musi zarządzać, ktoś to wszystko musi „poukładać”. Bez odpowiednio przygotowanych ludzi tego po prostu zrobić się nie da. To, że 25 pracowników naszego banku odebrało właśnie certyfikaty Dyplomowanego Pracownika Bankowego potwierdza tylko fakt, że inwestujemy w ludzi.

Inwestycja w kadry nie procentuje od razu, nie daje natychmiastowych efektów. Niemniej jestem przekonany, że  zwraca się kilkakrotnie. Przekłada się na efektywność pracy, także na dobrą pracę z klientami, a w ostatecznym rozrachunku, na wyniki i pozycję banku na rynku. Chcę przy tym zauważyć, że nasza kadra, nasz bank, pracuje przede wszystkim na rynku lokalnym. Co nie oznacza bynajmniej, że w przyjętej przez nas strategii nie zakładamy poszerzania działalności. Żeby to jednak było w pełni możliwe, potrzeba zgody kilku partnerów do takiego współdziałania.

Nasza działalność na rynku ponadlokalnym, którą już prowadzimy, nie polega na konkurowaniu z bankami tradycyjnie zakorzenionymi na danym terenie. Jeśli jednak są klienci z innych rejonów, którzy uznają nasz bank za spełniający ich oczekiwania, to oczywiście taką współpracę podejmujemy.

Robert Azembski

Foto: Karol Zapała, ZBP

Podziel się:
Brak komentarzy

Zostaw komentarz