Prognoza dla sektora bankowości spółdzielczej w 2018 r.

Od marca 2015 r. banki funkcjonują w otoczeniu niskich stóp procentowych, a z zapowiedzi prezesa NBP i pozostałych członków Rady Polityki Pieniężnej wynika, że podstawowe stopy procentowe NBP mogą zostać podniesione dopiero na początku 2019 r. tymczasem banki spółdzielcze mocno odczuwają presję niskich stóp procentowych. Wynika to z wysokiego udziału wyniku odsetkowego w wyniku na działalności bankowej, który według danych KNF w maju 2017 r. stanowił 76,4%, podczas gdy w  bankach komercyjnych wyniósł 68,2%. Pozytywnym zjawiskiem jest jednak ograniczenie obciążenia wyniku na działalności bankowej kosztami działania banku.

Sytuacja finansowa Banków Spółdzielczych, a także całego sektora bankowego w następnym roku będzie  mocno determinowana czynnikami makroekonomicznymi. Według dostępnych prognoz, wpływ ten powinien być korzystny. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego jest spożycie indywidualne przy stopniowo rosnących nakładach inwestycyjnych, zwiększających zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem kredytem bankowym. Będzie temu sprzyjać również zmniejszanie niepewności dotyczącej otoczenia biznesowego i perspektyw sprzedażowych. Zakłada się także, że aktywność inwestycyjna w przemyśle będzie wspierana napływającymi zamówieniami zagranicznymi przy wysokim stopniu wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach. Jednocześnie dobra sytuacja na rynku pracy, stymulująca wzrost wynagrodzeń, będzie zwiększać zdolność kredytową klientów indywidualnych i może również zwiększyć ich zainteresowanie kredytowaniem.

Banki Spółdzielcze działają w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, w warunkach obowiązywania ostrych wymogów płynnościowych i kapitałowych, a także nowych regulacji. Będą przy tym musiały stawić czoła wyzwaniom związanym ze zmianami demograficznymi, które wraz z lokalnym zakresem działania i utrzymywaniem bankowości relacyjnej generują wyższe koszty. Jednocześnie narasta konkurencja ze strony banków komercyjnych i  firm parabankowych, realizujących nowe modele biznesowe. Mimo tych niesprzyjających uwarunkowań, sytuacja finansowa Banków Spółdzielczych jest stabilna, a ożywienie gospodarcze może ją polepszyć w nadchodzących miesiącach, sprzyjając wzrostowi aktywności Banków Spółdzielczych na rynku kredytów dla klientów indywidualnych i dla przedsiębiorstw. Dodatni wpływ na sytuację banków spółdzielczych powinna mieć spodziewana stabilizacja jakości należności od sektora niefinansowego. Na wzrost wyniku finansowego będzie też wpływać przeprowadzona przez banki spółdzielcze racjonalizacja kosztów działania, ograniczająca ich poziom w porównaniu z ubiegłym rokiem. Nie bez znaczenia dla sektora pozostaną również procesy konsolidacyjne, służące wzrostowi konkurencyjności i efektywności Banków Spółdzielczych, będące konsekwencją sytuacji makroekonomicznej i oczekiwań rynku. Trudno jednak przewidzieć tempo, a także zakres tych zmian.

Paweł Pyzik, Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A.

Źródło: Polski Kompas 2017