HomeREGULAMIN PORTALU

REGULAMIN PORTALU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu SOLIDNYBANK.COM, zwanego dalej Portalem, przez Użytkowników oraz rolę Administratora Portalu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. „Portal” oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem www.solidnybank.com wraz z wszelkimi podstronami.
 3. Administratorem Portalu jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058205, NIP 777-000-53-62, REGON 004848247, kapitał zakładowy: 411 383 100,00 zł (wpłacony w całości), infolinia: 800 888 888 (bezpłatne połączenie) lub +48 61 647-28-46 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy), email: center@sgb.pl.
 4. Użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza stronę główną lub którąkolwiek z podstron Portalu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu a informację o tym zamieści w Portalu w postaci odpowiedniego komunikatu.
 6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Aby skorzystać z Portalu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego, umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych.
 2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych.
 3. Portal może wyświetlać reklamy.

PRAWO AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Portalu podlegają ochronie prawami autorskimi.
 2. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach komentarzy oświadcza, że posiada do nich pełne prawa.
 3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Portalu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek. Dozwolone jest podawanie linków bezpośrednio do strony głównej lub podstron Portalu, zawierającego artykuły.
 4. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik publikuje je dobrowolnie i nieodpłatnie i zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści.
 5. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie odpowiedzialność wynikającą z naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Portalu.
 6. Administrator Portalu oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez Użytkowników.
 7. Fotografie znajdujące się w Portalu są na licencji Creative Commons lub, jeśli wskazuje tak podpis pod zdjęciem, na licencji innego dostawcy.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy Portalu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz polskiego prawa.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści wulgarnych, dyskryminujących, obscenicznych, naruszających granice dobrych obyczajów, poufnych lub w inny sposób naruszających przepisy polskiego prawa.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe działanie Portalu. Mowa w szczególności o zamieszczaniu spamu, reklam w sposób nieuzgodniony z Administratorem Portalu, ataków hakerskich, itp.
 4. Internauta nabywa status Użytkownika wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej strony głównej lub jakiejkolwiek podstrony Portalu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Portalu Użytkownikom, którzy nagminnie łamią postanowienia Regulaminu, a w przypadku łamania przepisów obowiązującego w Polsce prawa lub działania na szkodę Portalu – do podjęcia stosownych działań.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Portal wykorzystuje pliki cookies zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Portalu jak również jego zamknięcia bez uprzedniego zawiadomienia.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu w drodze publikacji treści.
 3. Administrator oświadcza, iż w Portalu znajdują się rekomendacje, zamieszczane przez autorów w dobrej wierze. Jednakże Administrator nie bierze odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie tych rekomendacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w Portalu.
 2. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.