Jak się żyje w lokalnej Polsce?

SGB-Bank wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi zbadał, jak żyją mieszkańcy wsi, gmin oraz powiatów. Jaki obraz wyłania się z tych badań?

– Badania, które na zlecenie Spółdzielczej Grupy Bankowej przeprowadziła Pracownia Badawcza Satisface, nieprzypadkowo objęły tę grupę Polaków, bo właśnie tam – na wsi, w gminach i powiatach – Banki Spółdzielcze SGB mają najwięcej klientów i dominującą pozycję na rynku. Chcemy znać możliwości finansowe klientów i ich aspiracje, aby oferta lokalnych Banków Spółdzielczych jeszcze lepiej odpowiadała ich potrzebom.

Okazuje się, że mieszkańcy wsi i mniejszych miejscowości są bardziej zadowoleni z życia w lokalnych społecznościach niż w Polsce jako całości. Różnica nie jest duża, bo w mniejszych miejscowościach zadowolenie deklaruje 60% respondentów, a w całej Polsce ten wskaźnik wynosi 56%, ale jednak jest istotna! Wśród mieszkańców lokalnej Polski najbardziej zadowolone z życia w swoich miejscowościach są osoby w wieku 25-34 lata oraz 45-54 lata, prowadzące działalność gospodarczą (72%). Aż 15% badanych z optymizmem patrzy w przyszłość i spodziewa się wzrostu swojego poziomu życia w najbliższych latach, a 65% jest zdania, że pozostanie on na dotychczasowym poziomie. W najbardziej różowych barwach przyszłość swoich rodzin widzą specjaliści, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz rolnicy. Nadzieję na wyższy poziom życia w najbliższej przyszłości mają również beneficjenci rządowego programu 500+. Z badań wyłania się więc inny od utartego schematu obraz lokalnej Polski – mieszkańcy są zadowoleni z miejsca, w którym żyją i z nadzieją patrzą w przyszłość.

– A propos programu 500+. Najwięcej jego beneficjentów mieszka właśnie w lokalnej Polsce. Na co przede wszystkim wydają pieniądze z rządowego programu?

– Oczywiście zapytaliśmy o 500+, bo to szeroki strumień środków, które zmieniły ekonomiczną rzeczywistość wielu polskich rodzin. Okazuje się, że wbrew różnym, wręcz „armagedonowym” przewidywaniom, beneficjenci tego programu wydają pieniądze bardzo rozsądnie. Aż 68% z nich wskazało, że przeznacza te pieniądze na zaspokojenie bieżących potrzeb dzieci. Jako bankowiec trochę ubolewam, że tylko 17% badanych zadeklarowało, że środki są odkładane na przyszłość. Szkoda, bo warto zadbać o przyszłość dzieci, a Banki Spółdzielcze SGB oferują wiele produktów oszczędnościowych, na których można korzystnie lokować pieniądze, co w przyszłości pozwoli sfinansować na przykład studia naszych dzieci lub zakup pierwszego mieszkania.

– Obraz życia w mniejszych miejscowościach, który wyłania się z tych badań jest naprawdę tak sielski? Trudno mi uwierzyć, że respondenci nie dostrzegają żadnych mankamentów.

– Z badań wynika, że dostrzegają. Widać jednak wyraźnie, że aspiracje mieszkańców Polski powiatowej niewiele się różnią od tych, którymi kierują się ludzie mieszkający w dużych aglomeracjach. Podobne są także problemy społeczne (niezadawalający stan dróg, starzenie się społeczeństwa, niskie zarobki czy migracja do większych miast). Mieszkańcom mniejszych miejscowości brakuje także infrastruktury sportowej oraz kulturalnej. Potwierdza się tym samym, dlaczego chętnie korzystają z oferty kulturalno-rozrywkowej większych miast. Należy przy tym pamiętać, że Banki Spółdzielcze SGB finansują wiele przedsięwzięć infrastrukturalnych, które mają podnieść komfort życia lokalnych społeczności. Respondenci wskazali również na brak nowych miejsc pracy. Choć mamy dzisiaj w Polsce historycznie najniższe bezrobocie, to w małych miejscowościach możliwości znalezienia nowej, ambitnej i lepiej płatnej posady są ograniczone.

– Jak badani ocenili wpływ uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej na funkcjonowanie lokalnych społeczności?

– Bardzo pozytywnie. Aż 75% uważa, że ten wpływ – między innymi poprzez finansowanie inwestycji na terenie ich miejsca zamieszkania – jest bardzo pozytywny. Tylko co piąty respondent uznał, że nasza obecność w Unii Europejskiej nie ma żadnego wpływu na społeczności lokalne, a 1% uznał ten wpływ za negatywny. Równie pozytywnie mieszkańcy lokalnych społeczności oceniają Banki Spółdzielcze. Dla 72% respondentów, bankowość spółdzielcza ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności, a 64% wskazało, że odgrywają ważną rolę w rozwoju małych i średnich firm. Ten sam odsetek mieszkańców lokalnej Polski uznaje, że Banki Spółdzielcze mają istotny na rozwój infrastruktury polskich miast i wsi. Takie wyniki potwierdzają misję realizowaną przez Banki Spółdzielcze SGB, które wsparcie lokalnych społeczności mają zapisane w swoim DNA. Sam jako mieszkaniec niewielkiej miejscowości nie raz tego doświadczyłem. Jestem również pełen uznania dla lokalnych działań Banków Spółdzielczej Grupy Bankowej, które składają się na duży efekt w całym kraju. Banki Spółdzielcze SGB wspierają drużyny sportowe, imprezy kulturalne, organizacje i stowarzyszenia z regionu, w których działają. I robią to naprawdę dobrze.

Źródło: http://www.gloswielkopolski.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/jak-naprawde-zyje-sie-mieszkancom-lokalnej-polski,12133384/