PSD2: wyzwanie dla bankowości i… klientów

Cyfryzacja, komunikacyjne przyspieszenie, podobieństwo wielu bankowych ofert i  łatwość zmiany banku wynikająca z  zapisów dyrektywy PSD2 to czynniki, które już teraz wywierają znaczący wpływ na sposób budowania przewagi na rynku usług finansowych.

W  rywalizacji wygrają te banki, które w  umiejętny sposób, szybko i  sprawnie stworzą sobie silne, bezpośrednie relacje z  klientami. W  tej grupie, dzięki półtorawiekowym związkom z  lokalnymi społecznościami, ogromne szanse mają banki spółdzielcze.

Według czerwcowego raportu PwC „Bank oczami klienta – konieczne narzędzie czy zaufany partner?”, aż 7 milionów Polaków poszukuje odpowiedniego dla siebie, nowego banku. Jedna czwarta klientów polskiej bankowości rozważa zmianę dostawcy usług finansowych. Te dane obrazują skalę przeobrażeń, która czeka nas na rynku i  do której wszystkie banki przygotowują się zarówno od strony technologicznej i  organizacyjnej, jak i  marketingowo-regulacyjnej.

Dobre relacje się opłacają

Trzeba otworzyć się na kontakty z  nowymi klientami, budować sieć silnych, trwałych relacji, lojalizować i  wyprzedzać oczekiwania klientów. Jak przekonują autorzy raportu, pozytywne doświadczenia klientów są dla banków bardzo opłacalne. W  20% prowadzą do rozwoju kontaktów z  bankiem, a  co drugi klient poleca usługi banku, z  którym ma dobre relacje.

Czy Banki Spółdzielcze mają w  tym zakresie własne atuty? Z  jednej strony, patrząc przez pryzmat Spółdzielczej Grupy Bankowej, zdecydowanie tak. 1,5 miliona stałych klientów, obecność z  oddziałami i  placówkami w  setkach polskich miast i  miasteczek, wieloletnie partnerstwo z  grupami przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych – tego może pozazdrościć niejeden bank komercyjny. Ale z  drugiej strony sektor bankowości spółdzielczej zmaga się z  wieloletnimi opóźnieniami we wdrażaniu nowoczesnych technologii, nadrabia stracony czas w  tworzeniu cyfrowych kanałów sprzedaży i  mierzy się z  koniecznością integrowania rozproszonych systemów informatycznych.

Skala problemów wynikających z  przeszłości wzmacniana jest przez konieczność bieżącego dostosowywania banków do regulacji prawnych wynikających z  przepisów prawa krajowego czy choćby dyrektywy PSD2. Nie ma zatem możliwości odkładania czegoś na później; równolegle z  tworzeniem aplikacji mobilnych i  myśleniem o  rozwoju musimy spełniać bardzo sztywne uwarunkowania ustawowe. Obok pracy nad tokenizacją usług wdrażamy rozwiązania systemowe, które porządkują infrastrukturę informatyczną banków.

Przede wszystkim: integracja!

Banki Spółdzielcze mają czterech głównych dostawców systemów bankowych i  bankowości elektronicznej. Zadaniem tych systemów jest zapewnienie komunikacji pomiędzy bankami spółdzielczymi i  zrzeszeniem, a  jednocześnie udostępnienie możliwości korzystania z  zewnętrznych baz danych, które zapewniają dostęp do informacji o  klientach z  innych instytucji finansowych.

Wynikające z  PSD2 możliwości analiz danych gwarantują instytucjom finansowym i  okołobankowym dostępność do bardzo dużego zasobu informacji, które są wystarczające do oceny klienta. I  to jest dobre. Ale takie rozwiązanie ułatwia równocześnie możliwość przejmowania klientów przez konkurencję, na co musimy być dobrze przygotowani.

Banki spółdzielcze zostały wskutek wdrożenia dyrektywy zmuszone do większej integracji systemowej, która przyśpiesza ich rozwój i  odciąża od wielu bieżących obowiązków. Chcemy wykorzystać możliwości otwartych systemów bankowych także wewnątrz naszego zrzeszenia, udoskonalić na ich bazie własne rozwiązania, które ze względów technologicznych powinniśmy wprowadzać jak najszybciej.

Jednym z  działań wynikających z  PSD2 było wprowadzenie Tokena SGB – aplikacji mobilnej, która wykorzystuje certyfikaty niekwalifikowane i  jest przeznaczona dla klientów indywidualnych oraz małych i  średnich przedsiębiorstw. Głównym celem biznesowym tego projektu było dodanie i  udostępnienie klientom bankowości elektronicznej nowej metody logowania oraz autoryzacji, działającej w  oparciu o  aplikację mobilną.

Mobilna autoryzacja to dzisiaj rynkowy standard. Jest bezpieczniejsza niż kody wysyłane SMS-ami, narażone na działania złośliwych wirusów przechwytujących treść komunikatów. Wdrożyliśmy również usługę 3D Secure, czyli darmowe zabezpieczenie płatności dokonywanych przez klientów w  Internecie. Każda transakcja potwierdzana jest kodem, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników i  skutecznie ogranicza potencjalne działania przestępcze.

Rozwijamy Portfel SGB

Jednym z  najbardziej istotnych elementów dyrektywy PSD2 jest standaryzacja usług finansowych i  ich personalizacja, czyli dostarczanie klientowi takich usług i  produktów, które w  możliwie największym stopniu dopasowane są do jego indywidualnych potrzeb, uwzględniając czas oraz miejsce, w  którym on się znajduje. Z  perspektywy banku oraz samego klienta najbardziej istotnym rozwiązaniem jest dostarczenie mu takich funkcjonalności, aby mógł dokonywać wszelkich operacji finansowych za pomocą jednej aplikacji. W  naszym przypadku będzie to Portfel SGB, który zaczęliśmy intensywnie rozwijać i  będziemy mocno promować nie tylko w  relacjach z  naszymi klientami.

Pod tym względem dyrektywa PSD2 zadziałała na nasze banki bardzo mobilizująco. Budujemy w  ramach strategii Mobilnego przyspieszenia nowoczesny wizerunek bankowości spółdzielczej, wykorzystując rozwiązania technologiczne znane i  sprawdzone w  świecie – BLIK, Google Pay, Apple Pay czy Garmin Pay i Fitbit Pay.

Klienci banków spółdzielczych zyskają dzięki tym aplikacjom i  dzięki Portfelowi SGB dostęp do najnowocześniejszych technologii. Paradoksalnie, wskutek naszych wcześniejszych opóźnień możemy przejść przez tę próbę znacznie spokojniej niż wielu naszych komercyjnych konkurentów, nie powielając ich błędów i  problemów „wieku dziecięcego” samych aplikacji.

Wdrożenie dyrektywy PSD2 postawiło przed bankami spółdzielczymi wiele wyzwań, ale patrząc już z  pewnej odległości na działania, które musieliśmy wykonać i  które obecnie kontynuujemy, mogę przyznać, że miało pozytywny wpływ na rozwój naszego sektora. Banki spółdzielcze działające w  ramach zrzeszenia SGB są przygotowane do spełnienia wszelkich wymogów PSD2, większość z  nich zakupiła już stosowne certyfikaty. Dyrektywa zmusiła je do integracji, poszukiwania wspólnych rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo, ograniczają koszty, unowocześniają relacje z  klientami i zwiększają skalę biznesowego działania. Siła naszego potencjału tkwi we wspólnocie, nie tylko tej finansowej, ale przede wszystkim organizacyjnej, informatycznej. Siłą jest od lat spółdzielcza misja, ale także umiejętność porozumiewania się i  współpracy w  ramach zrzeszeń.

PSD2: wyzwanie także dla klientów

Bank zrzeszający działa w  tym układzie jako integrator dla banków spółdzielczych, konsoliduje grupę, dostarcza wszystkim bankom takie same możliwości działania, zgodne z  unijną dyrektywą. Ta aktywność obejmuje trzy podstawowe obszary: inicjowanie płatności, dostęp do historii rachunki i salda oraz weryfikacja dostępności określonej kwoty na rachunku.

Kolejny obszar, szalenie istotny z  punktu widzenia klientów, to bezpieczeństwo danych i  transakcji. Do tego dochodzi katalog usług związanych z  PSD2, jak choćby możliwość korzystania przez banki z  opracowań instytucji zewnętrznych, aktywne wykorzystanie baz danych w  celu lepszego personalizowania ofert bankowych, dopasowania ich do lokalnych potrzeb i  możliwości finansowych klientów. Wspomniałbym o  jeszcze jednym, istotnym elemencie dyrektywy, który często umyka naszej uwadze.

Dyrektywa PSD2 postawiła wiele wyzwań bankom spółdzielczym i  bankowości jako takiej. Myślę, że dobrze wywiązujemy się z  naszych obowiązków, jesteśmy przygotowani do wypełnienia postawionych przez tę regulację zadań. Ale zwracam uwagę, że PSD2 to wyzwanie również dla klientów bankowości. Będą się pojawiały coraz liczniejsze podmioty świadczące w  ich imieniu usługi finansowe w  Internecie, pojawi się wiele nowych rozwiązań, większy wybór produktów, pewnie nie zawsze doskonałych.

Naszą wspólną rolą jest zadbać o  odpowiednią edukację, o  zwiększenie świadomości konsumenckiej nie tylko w  sferze cyberbezpieczeństwa, ale także zasad i  możliwych skutków korzystania z  nowych usług, aplikacji i  firm. To duża odpowiedzialność, która ciąży na wszystkich dostawcach usług, również na instytucjach państwa. Nie powinniśmy o  tej powinności zapominać.

Błażej Mika

Wiceprezes zarządu SGB-Banku SA

 Materiał ukazał się w “Głosie Banków Spółdzielczych”

Foto. Gerd Altmann z Pixabay
Podziel się:
Brak komentarzy

Zostaw komentarz